“Het moet om de inhoud gaan”

February 22, 2010

De afgelopen dagen hebben we politici vaak horen zeggen: “het moet om de inhoud gaan” of: “laten we het nu eindelijk eens over de inhoud hebben.” Hierbij moet ik steeds denken aan het boek “The concept of mind” van de Engelse analytische filosoof Gilbert Ryle. Dat boek gaat over de (schijn-)tweespalt tussen “mind and body”, waar de Engelse analytische filosofen vooral de Fransman Descartes de schuld van geven. Waar het om gaat wordt door Ryle geïllustreerd met het volgende voorbeeld.
Een bezoeker van Oxford wordt rondgeleid door iemand van de universiteit van Oxford, die hem de “colleges” laat zien, van binnen en buiten, de grasveldjes, enz. Nadat de bezoeker dit allemaal gezien heeft vraagt hij: “Dat is allemaal goed en wel, maar waar is de universiteit?” De man van Oxford antwoordt dan: “Dit is de universiteit”. De bezoeker leeft echter in de illusie dat er nog een of andere aparte entiteit boven dit alles zweeft die “de universiteit” zou zijn.

Ik zou tegen de politici die steeds maar roepen: “het moet om de inhoud gaan” iets dergelijks willen zeggen als de man van Oxford tegen de bezoeker zei: “De vorm is de inhoud”. Iedereen die Verdonk in het “Uruzgan debat” heeft zien uitvaren tegen Wouter Bos kan hebben geconstateerd: “de vorm is de inhoud”. En wat is de inhoud in dit geval: een platte populiste die haar kans schoon ziet.
Iedereen die naar de woordenbrij van Balkenende in het interview met Clairy Polak in Buitenhof van afgelopen zondag heeft geluisterd kan ook maar één ding concluderen: “de vorm is de inhoud” (en die inhoud is leeg).
Le style, c’est l’homme (of, in het geval van Rita Verdonk: “Le style, c’est la femme”).

Advertisements

Logica, holle retoriek en het CDA

February 20, 2010

Toen ik in de tweede klas van de middelbare school zat, kocht ik van mijn zakgeld het boek “Inleiding tot de logica” van Alfred Tarski, vertaald door de Nederlandse hoogleraar in de logica Evert Beth. Ik heb het niet aan mijn wiskundeleraar verteld, die deze actie ongetwijfeld belachelijk zou hebben gemaakt, zie: Jan en Willem discussiëren over het thema: wat is een goede leraar?. Wat mij bijzonder trof in de inleiding van dit boek waren de volgende opmerkingen:

“Ik heb niet de illusie dat de ontwikkeling van het logisch denken,…, een zeer wezenlijke werking zal uitoefenen op het proces van de normalisering der menselijke betrekkingen; maar wel geloof ik dat de ruimere verspreiding van de kennis van de logica positief zal bijdragen tot de versnelling van dit proces. Want enerzijds schept de logica, doordat ze de betekenis van begrippen op haar eigen gebied nauwkeurig en eenvormig vastlegt en de aandacht vestigt op het belang van nauwkeurigheid en eenvormigheid der begrippen op elk ander gebied, de mogelijkheid van een betere verstandhouding tussen hen, die hiernaar streven. En anderzijds maakt ze, door de werktuigen van het denken te vervolmaken en te scherpen, de mensen kritischer – en daardoor wordt de kans geringer dat ze zich laten misleiden door al de pseudo-redeneringen waaraan ze tegenwoordig in verschillende delen van de wereld voortdurend zijn blootgesteld.”

“Pseudo-redeneringen waaraan ze tegenwoordig in verschillende delen van de wereld voortdurend zijn blootgesteld”: daar hebben “ze” in ons deel van de wereld (in het bijzonder Nederland) bijzonder veel last van, vooral als er een politicus van het CDA aan het woord is, zoals Maxime Verhagen. Want het was toch eigenlijk allemaal vrij eenvoudig: in 2007 is besloten dat in 2010 de Nederlandse militaire missie in Uruzgan beëindigd zou worden. Dat betekent dat er in feite nu al gewerkt moet worden aan een voorbereiding van het vertrek van de Nederlandse militairen. Maar, zoals ik al in mijn vorige blog de crisis heb gezegd: ik denk dat Maxime Verhagen aan Rasmussen heeft ingeseind: “Zend nu maar dat verzoek voor verlenging aan ons, dan zorg ik wel dat het erdoor komt.” Deze gedachte is de afgelopen 24 uur alleen maar versterkt en inmiddels ook aan mij bevestigd door een aantal mensen. Dus wat hoorden we vandaag Maxime Verhagen weer zeggen: “Dit schaadt het aanzien van Nederland”, enz. Ook had hij het over “onze jongens” in Afghanistan, die “in de steek gelaten werden” en dat soort dingen. Verder stond gisteren op teletekst dat de CU ook vindt dat we dit jaar weg moeten uit Uruzgan, maar dat de beslissing daarover deze week niet genomen hoeft te worden.

Laten we even beginnen met laatstgenoemd standpunt vanuit de logica te bezien: de CU vindt dat we dit jaar weg moeten uit Uruzgan, maar dat de beslissing daarover deze week niet genomen hoeft te worden. ???
De beslissing daarover is al in 2007 genomen, de CU staat er dus kennelijk nog steeds achter. Waarom kan dan deze week niet worden gezegd: we beëindigen in 2010 de militaire missie in Uruzgan? Raadselachtig is het op zijn minst.

En nu verder wat de beweringen van Verhagen betreft. Eerder deze week antwoordden Nederlandse militairen in Afghanistan op de vraag wat ze het liefst wilden, dat het hun niet zo veel kon schelen wat er gebeurde (als het gestopt werd gingen ze wel weer op een andere missie), maar dat ze eigenlijk alleen wilden dat er nu duidelijkheid kwam over wat er zou gebeuren. Als ze weg zouden gaan aan het eind van het jaar, moest dat nu eenmaal ook worden voorbereid. Gisteren echter werden er ineens militairen voor de camera gehaald die zeiden dat het heel erg was dat de Nederlanders weggingen, dat het werk dan voor niets was geweest, enz., kortom, militairen die bijna door Verhagen geïnstrueerd leken te zijn. Welke van de militairen moeten we nu geloven? Ik geloof persoonlijk dat de militairen die eerder deze week aan het woord waren zeiden wat ze echt dachten en dat de militairen die we gisteren zagen geregisseerd waren door CDA sympathisanten. Ik citeer uit: Misverstanden van Uruzgan

Misverstand 6:
Nu vertrekken zou betekenen dat al het werk voor niks is geweest.
Vraag de inwoner van Uruzgan wat hij of zij vindt van de Nederlandse aanwezigheid. Steekproeven leren dat negen van de tien inwoners zegt dat de buitenlanders beter kunnen vertrekken. Ze brachten de oorlog naar de provincie ten koste van honderden burgerdoden.
Het jaar 2005, voor de Nederlandse komst, was veel veiliger menen ze. De laatste jaren was de grote stap voorwaarts de uitbreiding van het gezondheidszorg. Zelfs de verste uithoeken beschikken nu over medische posten. Maar daarvoor is geen buitenlands leger nodig. De taliban valt geen hospitaaltjes aan. Ze hebben die namelijk zelf hard nodig. Het cynisch feit speelt dat de door Nederland betaalde medische zorg gebruikt wordt voor het oplappen van talibangewonden. ”

Eigenlijk is dat wat de PvdA vannacht nog heeft voorgesteld: hulp op ander gebied, zoals gezondheidszorg. Maar nee, het CDA vindt dat de optie van een voortzetten van de militaire missie moet worden opengehouden. Wat wordt in stelling gebracht, in het bijzonder door Maxime Verhagen? “Het aanzien in de wereld en bij onze bondgenoten”.

Laten we even “ex hypothesi” redeneren, iets waar de CDA-ers Balkenende en Verhagen, om maar niet te spreken van Pieter van Geel ongetwijfeld erg tegen zijn, maar wat in de logica vaak gedaan wordt. Stel dat de secretaris-generaal van de NAVO op het moment dat de Amerikanen uit Vietnam weg wilden aan hen gevraagd had te blijven. Hadden ze dat om die reden moeten doen, denkend aan het aanzien bij de bondgenoten en in de rest van de wereld? Ik zie de minister van buitenlandse zaken dit al met een ernstig gezicht voor de camera zeggen, net als onze Maxime Verhagen dat met een ernstig gezicht voor de Nederlandse camera zei. En ik zie dan ook weer al die domoren voor me, die vallen voor dat soort retoriek, en moet dan toch wel onwillekeurig denken aan Tarski’s woorden over de voordelen van training in de logica: “en daardoor wordt de kans geringer dat ze zich laten misleiden door al de pseudo-redeneringen waaraan ze tegenwoordig in verschillende delen van de wereld voortdurend zijn blootgesteld.”


De crisis

February 18, 2010

Ik denk persoonlijk dat het zo is gegaan: Maxime Verhagen heeft Rasmussen ingeseind: “Zend nu maar dat verzoek aan ons, dan zorg ik wel dat het erdoor komt.” Merkwaardig genoeg hoor ik dat niemand zeggen.
Als het zo is gegaan, is dat natuurlijk een echt achterbakse streek van Verhagen en roept het de manier waarop van Agt Den Uyl ten val heeft gebracht in herinnering: Maxime zet Wouter Bos voor het blok, en als Wouter Bos het dan niet wil, kan hij zeggen: “We maken ons te schande voor het aangezicht van de wereld” en dat soort dingen.

Opmerkelijk genoeg was er gisteren een vrouw uit Afghanistan in Netwerk, die parlementslid in Afghanistan is geweest (Malalai Joya, zie Dapperste vrouw Afghanistan voor auteursbezoek Nederland) en die zei dat Nederland maar beter weg kon gaan, want dat de personen die het meest van de hulp profiteren de krijgsheren zijn, die het land nog verder de vernieling in helpen. Ook was opmerkelijk dat op de vraag aan Nederlandse militairen in Afghanistan wat ze het liefst wilden geantwoord werd dat het hun niet zo veel kon schelen wat er gebeurde (als het gestopt werd gingen ze wel weer op een andere missie), maar dat ze eigenlijk alleen wilden dat er nu duidelijkheid kwam over wat er zou gebeuren. Als ze weg zouden gaan aan het eind van het jaar, moest dat nu eenmaal ook worden voorbereid. Het klonk me alleszins redelijk in de oren.

Aan de andere kant opereert Wouter Bos ook niet handig en zegt hij voortdurend verkeerde dingen, nog afgezien van zijn foute “uitstraling”. Ik mis erg Marijnissen, hoewel ik Agnes Kant wel vind groeien in haar rol. Ook was Femke Halsema vandaag goed op dreef in het debat. Zij stelde een aantal zeer gedetailleerde vragen, die, bij beantwoording (maar ze worden natuurlijk niet beantwoord), duidelijk zouden maken: die of die heeft gelogen. Waarschijnlijk is hier Maxime Verhagen de grootste leugenaar, maar het zal wel niet uitkomen.

Ik hoop vurig dat dit kabinet gaat vallen morgen. Alleen: wat krijgen we dan? Balkenende 5? CDA+VVD+PVV? Dat is toch ook een vreselijk vooruitzicht! Als de SP, Groen Links en PvdA nu eindelijk eens een links blok zouden gaan vormen, waar Marijnissen nu al zo lang voor heeft gepleit, dat zou een stap op de goede weg zijn. Maar ook hier zet Wouter Bos voortdurend de voet dwars. Dom, heel erg dom van hem, volgens mij!


De burger tegen het ambtelijk apparaat

February 8, 2010

Ik vind het bijzonder mooi om te zien dat bepaalde Nederlandse (en zelfs -van origine- niet-Nederlandse, zoals Kevin Sweeney, zie Justice for Kevin Sweeney) burgers het op blijven nemen tegen in Nederland oppermachtige ambtelijke apparaten, zoals het OM, de rechterlijke macht en het NFI. Een recent voorbeeld daarvan wordt gegeven in: Als slager NFI zijn eigen vlees keurt van Maurice de Hond. Wie zich serieus in de Deventer moordzaak heeft verdiept en niet klakkeloos gelooft wat Bas Haan daarover in zijn boek heeft gerapporteerd, moet verbijsterd zijn over de manier waarop hier justitie samen met NFI en de firma Eikelenboom heeft geopereerd. Wie dan ook nog (zoals ik) het boek van Louwes Schuldig en de boeken Broddelwerk van Wagenaar en De slapende rechter van Wagenaar et al. heeft gelezen is misschien al weer wat minder verbijsterd, omdat de verbijstering over bijvoorbeeld het “strepen” in verklaringen van getuigen als die niet kloppen met de veroordeling (zonder zelfs door puntjes aan te geven dat er iets weggelaten) dat in het strafrecht “usance” schijnt te zijn al eerder heeft toegeslagen. Het blijft er niet minder erg om!
Mijn eigen ervaring in verband met de Lucia de Berk zaak (zie: Lucia de B. en de Nederlandse en Engelse Wikipedia artikelen Lucia de Berk (Nederlands) en Lucia de Berk (Engels) is dat de meeste mensen er eigenlijk liever niets over willen horen, en zeker niet de moeite willen doen om zich te verdiepen in wat er allemaal misgaat bij veroordelingen in Nederland. Des te meer bewondering heb ik daarom voor mensen die blijven strijden tegen deze in Nederland oppermachtige ambtelijke apparaten.

Zeer treurig is wel dat deze instanties door de voorstellen van minister Hirsch Ballin hun monopolie blijven behouden en dat er in Nederland geen onafhankelijke revisieraad naar Engels model komt. Nee, we moeten het doen met de sussende woorden van Harm Brouwer, die in Officieren van justitie in de fout onder andere beweerde dat het sjoemelen van het OM door “cursussen” bestreden zou worden. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? “Mijnheer of mevrouw de officier van justitie, dat vervalsen van bewijsmateriaal en het leveren van onvolledige dossiers, dat hoort eigenlijk niet, wist u dat wel?”. Of: “Niet meer doen hoor, dat weglaten van getuigenverklaringen uit het dossier, of in ieder geval zorgen dat men het niet merkt!”. Of: “En bewijsmateriaal zo snel mogelijk zoekmaken of vernietigen, zodat daar geen gezeur meer over komt”. Zoiets stel ik mij persoonlijk daarbij voor.


Zembla kraakt OM-topman Brouwer

February 1, 2010

In de uitzending van Zembla Officieren van justitie in de fout zagen we gisteren de bedreigde (althans: de zich als bedreigd gedragende) OM-topman Brouwer, die zich moest verantwoorden voor het knoeien van het OM, zoals het achterhouden van bewijs en het leveren van onvolledige dossiers, en het desondanks doorstromen van de betrokken officieren van justitie naar andere (meestal betere) functies.
Hij had hier hier geen verstandig woord op te zeggen, maar bleef volhouden dat er “interne sancties” voor deze missers waren (onzichtbaar voor Nederland minus het OM of misschien zelfs wel voor Nederland inclusief het OM). Hij was zeer defensief en geïrriteerd en maakte een bijzonder zwakke indruk.

Je zou verwachten dat er dan op teletekst en in de krant komt te staan: “Zembla kraakt OM-topman Brouwer”. Maar nee, deze media staan inmiddels al zo onder controle van het OM dat we in plaats daarvan zien verschijnen “OM-topman Brouwer kraakt onderzoek Zembla”. Brouwer zal na zijn zwakke optreden in Zembla wel gedacht hebben: “De aanval is de beste verdediging”.